Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Yuri Verbeek culinair consultant op locatie ‘De Kokkerie’.
 2. Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk met toestemming van het management.
 3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het management.
 4. Yuri Verbeek culinair consultant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 27.259.892

Artikel 2 Bepalingen

 1. Iedere bezoeker dient zich te gedragen conform de regels die aan het begin van elke kookcursus worden uitgelegd en ervoor te zorgen dat de veiligheid van een ieder gewaarborgd is.
 2. Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen. ‘De Kokkerie’ is gerechtigd de bezoeker de toegang te ontzeggen en te verwijderen indien hieraan geen gevolg wordt gegeven.
 3. Het maken van video-, film- en foto-opnamen in ‘De Kokkerie’ is alleen toegestaan na toestemming van het management en geen enkele opname gemaakt op deze locatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yuri Verbeek culinair consultant.
 4. De opdrachtbevestiging dient u schriftelijk en ondertekend te retourneren uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de kookcursus. Bij gebreke hiervan wordt het recht behouden de kookcursus niet uit te voeren.
 5. Yuri Verbeek culinair consultant behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3  Betalingen

 1. Betalingen dienen te geschieden in een wettig Nederlands betaalmiddel.
 2. Restitutie van betaalde gelden is niet mogelijk.
 3. Betalingen dienen of contant tijdens de kookcursus of op rekening te worden voldaan. Bij de reservering van de kookcursus dient aangegeven te worden op welke wijze betaald zal worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn is er automatisch sprake van verzuim.
 4. Yuri Verbeek culinair consultant behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.
 5. De factuur dient binnen 15 werkdagen na factuurdatum te worden voldaan op het bankrekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. Het openstaande bedrag na deze termijn wordt verhoogd met een rentepercentage van 5% per maand.
 6. Indien Yuri Verbeek culinair consultant het nodig acht om incasso-maatregelen te treffen, zijn de eventuele kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4  Annuleringen

 1. Indien een gereserveerde kookcursus wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is deze aan Yuri Verbeek culinair consultant verschuldigd:
  - Bij annulering van de opdracht binnen 1 week voor de afgesproken datum wordt 50% van de geoffreerde prijs in rekening gebracht;
  - Bij annulering binnen 4 werkdagen, 3 werkdagen, 2 werkdagen of 1 werkdag wordt respectievelijk 60%, 70%, 80% of 100% in rekening gebracht, met aftrek van eventuele besparingen.
 2. Het bevestigde aantal personen kan tot uiterlijk 3 dagen van tevoren worden gewijzigd met een maximum van 5%. Indien wijzigingen niet tijdig worden doorgegeven, wordt het aantal bevestigde personen in rekening gebracht.
 3. Indien Yuri Verbeek culinair consultant niet kan voorzien in een gereserveerde kookcursus, verplicht deze zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de opdrachtgever en eventueel indien het bedrag al voldaan is, tot directe terugbetaling hiervan.

Artikel 5  Aansprakelijkheid

 1. Yuri Verbeek culinair consultant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
  - Letsel en/of schade opgelopen tijdens de kookcursus, ongeacht door welke oorzaak ontstaan;
  - Zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen en/of bezittingen van degene die ‘De Kokkerie’ betreden.
 2. Iedere kookcursist is aansprakelijk voor vermissingen of beschadigingen die door hem/haar zijn toegebracht aan goederen, keukenapparatuur of andere eigendommen van Yuri Verbeek culinair consultant. Deze worden extra in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 3. Cursisten dienen zich ervan bewust te zijn dat er tijdens de kookcursus met professionele keukenmaterialen- en apparatuur wordt gewerkt, waaraan risico’s verbonden zijn. Iedere cursist wordt verzocht ervoor te zorgen dat de veiligheid van een ieder gewaarborgd is. Het bezoeken van ‘De Kokkerie’ en het gebruik van de faciliteiten geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Artikel 6  Slotbepalingen

 1. Eventuele geschillen worden ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van Den Haag. Op de overeenkomsten zal uitsluitend Nederlands recht worden toegepast. 

Delft, juli 2016